Recruitments

  • ડાયમંડ રીસર્ચ એન્ડ મર્કન્ટાઇલ સીટી લીમીટેડ જનરલ મેનેજર (પી એન્ડ ડી) (જગ્યા - ૦૧), જનરલ મેનેજર (એડમીનીસ્ટ્રેશન) (જગ્યા - ૦૧), જનરલ મેનેજર (ઇલેકટ્રીકલ/ મીકેનીકલ) (જગ્યા - ૦૧), ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર (ઇલેકટ્રીકલ) (જગ્યા - ૦૧) ની જગ્યાઓ તદ્દન હંગામી ધોરણે માસિક ઉચ્ચક અવેજથી ૧૧ માસના કરારથી ભરવા બાબત. (નં.ડ્રીમસીટી/એડ/૦૭/ર૦ર૦-ર૧)

    No of post(s)4 | Last Date of Application30/12/2020