Recruitments

  • ડાયમંડ રીસર્ચ એન્ડ મર્કન્ટાઇલ સીટી લીમીટેડ માટે ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર (પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ), ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર (ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર), ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર (એડમીનીસ્ટ્રેશન અને લીગલ), ચીફ ફાયનાસ્યીલ ઓફીસર, આસી. ઇજનેર, આસીસ્ટનટ ટાઉન પ્લાનર, એકાઉન્ટન્ટ કમ સીનીયર કલાર્ક, કલાર્ક, સુપરવાઇઝર અને પટાવાળાની ખાલી જગ્યાઓ માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે માસિક ઉચ્ચક અવેજથી ૧૧ માસના કરારથી ભરવા માટે નિયત લાયકાત અને ઇચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.ર૪/૦૪/ર૦૧૮ ના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ બાબત. (નં.પીઆરઓ/૧૬/ર૦૧૮-૧૯)

    No of post(s)10 | Walking Interview Date24/04/2018